سانحه رانندگی

سارا عبدالملکی : اگر از روی ویلچر بلند نشوم تیراندازی می‌کنم

سارا عبدالملکی بعد از آسیب دیدگی در سانحه رانندگی ممکن است به مدت پنج سال نتواند از روی ویلچر بلند شود. برای روزهایی که روی ویلچر نشسته هم برنامه‌ریزی کرده و قصد دارد تیراندازی را دنبال کند.