ستاری فقیهی

نایب رئیس بانوان فدراسیون سوارکاری منصوب شد

کبری ستاری فقیهی، طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون سوار کاری نایب رئیس شد.