سردرد

تاثیر سردردهای مکرر بر مغز

مهم این است که سردردها منجر به تغییرات غیر قابل برگشت ساختار مغز می‌شود