سرمربی تیم بسکتبال کوشا سپهر سبلان

بازیکنان داخلی را به بازیکنان خارجی ترجیح می دهم؛

عباسی: شاید این عرق ملی وطنی من باشد

کاش هزینه ای که صرف جذب بازیکنان خارجی می شود در جهت بهبود کیفیت عملکرد بانوان بسکتبالیست هزینه شود، شاید ترجیح بازیکنان داخلی عرق ملی وطنی من باشد.