سرپرست لیگ گلف بانوان

نگار صیادی در گفت و گو با سایت ورزش بانوان عنوان کرد؛

نظر فدراسیون به گلف بانوان مطلوب است

با وجود تفاوت ها میان گلف آقایان و بانوان، توجه به بخش بانوان مطلوب است و فدراسیون تا جایی که امکان دارد از ما حمایت می کند.