سفت کردن پوست

روش های سفت کردن پوست صورت

مهم است که خيلي تند وزن کم نکنيد. اگر چنين شود، پوستتان آويزان خواهد شد. پس توجه داشته باشيد که تنها نيم تا يک کيلو در هفته وزن کم کنيد