سن تکلیف

چرا زنان زودتر به سن تکلیف می‌رسند؟

توفیق زن بیش از مرد است زیرا ‌تقریباً شش سال قبل از این که مرد، مکلف بشود، زن را ذات اقدس اله به حضور پذیرفته است، آن وقتی که هنوز مرد به عنوان یک نوجوان مشغول بازی است، زن مشغول راز و نیاز ‌و نماز است