سه‌گانه بانوان ایران

برنامه سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون سه‌گانه برای بانوان

فروزان زاهدمنش سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون سه‌گانه در گفتگو با سایت ورزش بانوان از برنامه‌های خود برای بانوان ورزشکار فدراسیون سه‌گانه گفت.

انقلاب بزرگ در ورزش سه‌گانه بانوان ایران؛

اعزام بانوان ایران به مسابقات سه‌گانه آسیای میانه / محمدیان لباس بانوان سه‌گانه را مصوب کرد

بدنبال تایید لباس بانوان سه‌گانه کار ایرانی توسط معاون امور بانوان وزارت ورزش، برای اولین بار دو تن از بانوان به مسابقات سه‌گانه آسیای میانه اعزام خواهند شد.

در گفتگو با هانشی صفری دبیر فدراسیون سه‌گانه؛

مسابقات سه‌گانه بانوان ایران سال ۹۶ راه‌اندازی می‌شود

هانشی صفری دبیر فدراسیون سه‌گانه در گفتگو با سایت ورزش بانوان از راه اندازی مسابقات سه‌گانه بانوان ایران ظرف یک سال آینده خبر داد.