سوسن سلیمان آبادی

سوسن سلیمان آبادی؛

بانوی ورزشکار کرمانشاهی اولین رئیس شورای زن در کنگاور شد

سوسن سلیمان آبادی بانوی ورزشکار کرمانشاهی اولین رئیس شورای زن در کنگاور شد.