شاهزاده

در پی حواشی المپیک 2016 ریو؛

اخراج دختر شاهزاده سعودی از المپیک ریو

وزیر امنیت داخلی برزیل ضمن اعلام خبر اخراج دختر شاهزاده سعودی از برزیل، خواستار جلوگیری از ورود شخصیت های منسوب به کشورهای بدنام در قالب مقام های ورزشی به کشورش شد.