شبنم امینی مقدم

تقدیر از بانوی اسکی باز ایرانی مقیم آمریکا

انجمن اسکی روی آب رسما از شيما امينى مقدم، اسکی باز ایرانی مقیم آمریکا که با حجاب کامل در مسابقات جهانی امارات شرکت کرده بود تقدیر کرد.