شترسواری زنان

مسابقات شتر سواری بانوان در دلگان

مسابقات شترسواری ویژه بانوان برای اولین بار در دلگان برگزار شد .