شخصیت

تاثیر شخصیت بر وزن افراد

چگونه شخصیت افراد بر عادات غذایی آنان تاثیر دارد؛ از جمله افراد با کمبود ویژگی وظیفه‌شناسی تحت تاثیر موقعیت دلپذیری و بوی غذا قرار می‌گیرند و یا فرد عصبی غذا با کالری بیشتری دریافت می‌کند