شطرنج گرند پری بانوان

با تاکید دکتر نصرالله سجادی؛

تهران رسما میزبان مسابقات شطرنج گرندپری بانوان

با تاکید دکتر نصرالله سجادی تهران رسما میزبان مسابقات گرند پری شطرنج بانوان جهان شد.