شمشیرباز

اسامی بانوان شمشیرباز اعزامی به یونیورسیاد چین تایپه

کمیته های فنی دو رشته شمشیربازی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی اسامی دانشجویان شمشیرباز اعزامی به بیست و سومین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان را معرفی کردند.