شنای راهبه

شنای زنان راهبه در سواحل اروپایی + عکس

در پی انتشار تصویری از شنای زنان راهبه با لباس کامل، کاربران اینترنت تصویری هم از لباس شنای زنان اروپایی در صد سال پیش منتشر کردند.