شنای مسافت کوتاه دختران

همگام با ورزش بانوان؛

برترین های چهار ماده شنای مسافت کوتاه دختران ایران معرفی شدند

برترین های چهار ماده شنای مسافت کوتاه دختران زیر 14 سال کشور جام سرداران شهید آذربایجان معرفی شدند که طی آن رکوردهای جدیدی در 50 متر قورباغه و 200 متر پروانه به ثبت رسید.