شهرزاد ورنوس

فدراسیون ها به نایب رئیس شجاع و دارای ایده نیاز دارند

انتخاب نایب رئیس فدراسیون از بدنه وزارت؛ برای روز مبادا !

انتخاب نایب رئیس فدراسیون ها از بدنه وزارت ورزش و جوانان یکی از مواردی است که به تدریج در فدراسیون های ورزشی به شکل و شمایل یک رسم در می آید.