شهرستان

همگام با ورزش بانوان؛

ورزش بانوان؛ نیازمند نگاه بخش خصوصی و بودجه

ورزش بانوان در شهرستان‌ها عموما با غفلت مدیران، عدم تمایل بخش خصوصی و البته کمبود بودجه و مشکلات فرهنگی و ... همواره درجا زده ‌است.