شهسواری تنیس روی میز

درخواست های ندا شهسواری و پاسخ فدراسیون تنیس روی میز + ویدیو

درخواست های ندا شهسواری و پاسخ فدراسیون تنیس روی میز و مصاحبه با نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس روی میز در اعزام مربی بانوان به المپیک