صبحی مملو از عشق برای ماریا شاراپووا

صبحی مملو از عشق برای ماریا شاراپووا

ماریا شاراپووا روز بعد از مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ را صبحی مملو از عشق و شفقت و شروعی جدید به علت حمایت طرفدارانش توصیف کرد.