طراحی

پس از طراحی چهره علی دایی؛

شاهکار دوم دختر معلول ایرانی

فاطمه حمامی دختر معلولی است که تصویر گزارشگر ورزشی تلویزیون ایران، عادل فردوسی پور را با پایش طراحی کرده است.