طرح لباس

لباس های طرح دار چاق نشانم می دهد؛

راهنمای انتخاب طرح پارچه برای لاغر جلوه کردن

لباس های طرح دار چاق نشانم می دهد، همیشه صحیح نیست. چگونگی تاثیر طرح ها بر چگونگی به نظر رسیدن تان به نوع طرح بستگی دارد.