عفت شریعتی

معرفی زن ایرانی به عنوان الگوی زنان مسلمان

عفت شریعتی گفت : مشهد در سال 2017 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام از سوی آیسسکو انتخاب شده است