فالگیر

از روی کنجکاوی اسیر فالگیرها شدم!

امروزه فالگیران، رمالان و کولی ها با شیوه های قدیمی و جدیدِ کف بینی، فال ورق، سرکتاب، بخت گشایی و ... در خیابان ها، دانشگاه ها، باشگاه های ورزشی، آرایشگاه ها و وسایل حمل و نقل عمومی برای دیگران نسخه می پیچند