فن بیان

یک گفتمان صحیح در عصر ارتباطات ؛

دوره های آموزشی فن بیان و سخنوری

سایت ورزش بانوان دوره های آموزش فن بیان و سخنوری مخصوص ورزشکاران، مربیان و داوران را، تحت نظر بنیان گذار فن بیان در ایران، ستایش تاجیک برگزار می کند.