فیلم های آموزش زناشویی در اینترنت

فیلم های آموزش زناشویی در اینترنت تا چه حد قابل اعتماد هستند؟

بسیاری از این فیلم ها مجوز ندارند و مشخص نیست تا چه حد همسو با آموزه های روانشناسی، شرعی و عرفی در جامعه ما باشند و حتی امکان دارد آموزش های شان غلط باشد