فینالیست ماده تفنگ بادی 10 متر

نجمه خدمتی عنوان پنجم مسابقات جام جهانی تیراندازی را از آن خود کرد

با پایان فینال مسابقات جام جهانی تیراندازی در ماده تفنگ بادی 10 متر، دیروز نجمه خدمتی عنوان پنجم این مسابقات را به خود اختصاص داد.