قابت های لیگ جهانی کاراته

در رقابت های جهانی کارته وان هلند؛

دختر کاراته کا ایرانی نایب قهرمان جهان شد

در ادامه رقابت های لیگ جهانی کاراته وان، حمیده عباسعلی در وزن 68+کیلوگرم با ایستادن بر سکوی دوم نایب قهرمان جهان شد.