قوانین تنیس رو میز

قوانین تنیس روی میز

شباهت زیادی تنیس روی میز به تنیس زمینی ، مستلزم بیشترین تمرکز حواس و به حد اعلای سرعت عکس العمل نیاز دارد .