لباس ورزشی بانوان

تشکیل جلسه کارگروه لباس ورزش بانوان با حضور معاون وزارت ورزش

نشست کارگروه ساماندهی لباس تخصصی رشته های ورزشی بانوان برگزار شد.