لغو تعلیق ورزشکاران دوپینگی

لغو تعلیق ۱۴ ورزشکار دوپینگی مربوط به ملدونیوم

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ورزشکاران، طی یک جلسه در روز جمعه، تعلیق 14 ورزشکار روس و گرجستانی ( به علت مصرف ملدونیوم ) را لغو کرد.