ورزش زنان در دوران بارداری

ورزش بانوان و فیزیولوژی بدن آنها

بسیاری از بانوان ورزشکار معتقد هستند که در دوران قاعدگی دچار افت عملکرد بدنی می شوند. از طرف دیگر بودند زنانی که در همین دوران قاعدگی افتخارات بزرگ بدست آورده اند.