ووشوی ایران

شهربانو منصوریان

شهربانو منصوریان، بانوی ووشوکار ایرانی 20 سال است که در رشته های رزمی فعالیت دارد، وی تا به حال افتخارات زیادی را در ووشو به دست آورده است.