پانی کیانزاد

پانی کیانزاد بوکسور ایرانی-سوئدی مسابقات MMA

پانی کیانزاد یکی از بوکسورهای زن MMA که اصلیتی ایرانی-سوئدی دارد