پنجگانه دختران

در نخستین روز رقابت های دو ومیدانی قهرمانی آسیا؛

سپیده توکلی نایب قهرمان پنجگانه زنان آسیا شد

شب گذشته در پایان نخستین روز این رقابت ها توکلی توانست با قرار گرفتن روی سکو مدال خود را در ماده پنجگانه قطعی کند.