کارولین و جورجیا اورس سویندل

معرفی خواهران و برادران المپیک‌های تابستانی

کمتر از سه ماه به آغاز بازی های المپیک 2016 ریو دوژانیرو باقی مانده است. از ایران دو برادر المپیکی شده‌اند. از استونی خواهران سه‌قلو و دوقلوهای آلمانی در ماراتن المپیک ریودوژانیرو حضور دارند.