کلی سیمونز

هفته ای با نام فوتبال دختران، در انگلیس

در انگلستان جهت افزایش مشارکت بیشتر دختران 5 تا 16 سال، در ورزش فوتبال، سال 2016 دو هفته را در ماه های مختلف سال، به نام هفته فوتبال دختران نام گذاری کرده اند.