کمیته برابری جنسیتی

خدمتی به عضویت رسمی کمیته فیزو درآمد

با اعلام کمیته اجرایی فدراسیون جهانی ورزش دانشجویان، نجمه خدمتی 4 سال به عنوان عضو رسمی کمیته دانشجویی و برابری جنسیتی انتخاب شد.