کمیته بین الملل

در پی انتشار اطلاعات ورزشکاران المپیک توسط هکر ها؛

خواهش کمیته بین المللی المپیک از هکرها

همزمان با انتشار اسناد دیگری از سوی هکرها مبنی بر سکوت کمیته بین المللی المپیک در برابر استفاده قهرمانان اروپایی و آمریکایی از داروهای نیروزا، این کمیته از روسیه خواست برای توقف این روند اقدام کند.