کمیته فیزو

در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

اعزام بانوان تیرانداز المپیکی به برزیل در گرو صلاحدید فدراسیون پزشکی ورزشی

با توجه به شیوع ویروس زیکا در برزیل، بانوان تیرانداز کشورمان با صلاحدید مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون پزشکی ورزشی به مسابقات برزیل اعزام خواهند شد.

خدمتی به عضویت رسمی کمیته فیزو درآمد

با اعلام کمیته اجرایی فدراسیون جهانی ورزش دانشجویان، نجمه خدمتی 4 سال به عنوان عضو رسمی کمیته دانشجویی و برابری جنسیتی انتخاب شد.