کودکی بانوان ورزشکار

کودکی بانوان ورزشکار ایرانی

کودکی بانوان ورزشکار کشورمان که هر سه از افتخار آفرینان ایران هستند. نیلوفر اردلان، مریم طوسی و شبنم علیخانی بانوانی که عکس کودکیشان در زیر آمده است.