کید میدلتون

کیت میدلتون همسر شاهزاده ویلیام در حال ورزش

کید میدلتون از زمان ازدواج با خانواده سلطنتی مورد توجه شدید رسانه ها قرار گرفته ه همین موضوع او نیز در فعالیت های اجتماعی و همگانی نیز نقش های جدی و پررنگی ایفا می نماید