کیمونو

زنان آکروبات باز با لباس کیمونو + عکس

کره شمالی کشوری اسرار آمیز است. عکس زیر زنان کره ای را با لباس مخصوصِ کیمونو در حال انجام حرکات نمایشی و آکروبات نشان می دهد.