گرتل برگمان قهرمان پرش طول زنان

داستان حمایت نازی‌ها از دو جنسه‌ای که به جای قهرمان پرش طول زنان مسابقه داد

گرتل برگمان ورزشکاری است که در فاصله یک ماه مانده به آغاز مسابقات المپیک 1936 برلین نامش از لیست ورزشکاران حذف و دورا راتجن، مردی با احساسات زنانه جایگزین او شد.