گلف دختران

لرستان و تهران صدرنشین دور رفت لیگ گلف بانوان

دور رفت لیگ گلف بانوان با برتری تیم های تهران در گروه الف و لرستان در گروه ب به پایان رسید.

آغاز مسابقات لیگ گلف بانوان در تهران

دور رفت لیگ گلف بانوان با حضور هشت تیم در بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد.