ورزشهای هوایی

بانوی چترباز ایرانی؛

چتربازی بهاره ساسانی با هدف اثبات توانایی فوق العاده زنان ایران +عکس و فیلم

بهاره ساسانی ۳۵ ساله است و از دو سال پیش که پریدن را آغاز کرده بیش از ۲۲۰ بار پرش...