آمایا ظفر

مبارزه در رینگ بوکس یا مبارزه برای دفاع از مذهب؛

حجابِ بی ضرر برای بوکسور محجبه آمریکایی

آمایا ظفر بوکسور محجبه آمریکایی معتقد است پیش از آنکه روزی بتواند در رینگ بوکس مبارزه کند باید برای اثبات بی‌خطر بودن حجاب در این رشته ورزشی بجنگد.