اردوآمادگی

آغاز چهارمین اردو آمادگی بانوان والیبالیست ناشنوا

چهارمین اردوی والیبال بانوان ناشنوایان برای حضور در مسابقات جهانی 2016 واشنگتن در تهران آغاز شد.