استادیوم بانوان

اتفاق تاریخی برای ورزش بانوان

بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان، از پروژه ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان

شهیندخت مولاوردی در جریان بازدید از استادیوم ۴۰ هزار نفری بانوان با توضیحات مسئولین این مجموعه ورزشی در جریان روند تجهیز و تکمیل آن قرار گرفت.